Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Onnen Kaavan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2021. Viimeisin muutos 19.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Onnen Kaava (2534931-3), Ristiniementie 22, 02320 Espoo.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ailukka Hovi, ailukka@onnenkaava.fi, +358452213651

3. Rekisterin nimi

Myynti- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Onnen Kaavan verkkopalveluiden käyttäjän suostumuksella tapahtuva verkkopalveluihin, sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- henkilötiedot

- asema

- yritys/organisaatio

- yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

- www-sivustojen osoitteet

tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

- tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,

- käyttötiedot

- muut käyttäjän itse antamat tiedot

Tietoja säilytetään viiden vuoden ajan.

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Onnen Kaavan omissa rekistereissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas lähettää yritykselle viestin www-sivun lomakkeen kautta, sähköpostitse, liittyy yrityksen sähköpostilistalle, osallistuu yrityksen järjestämään toimintaan ja antaa sen yhteydessä luvan sähköpostiosoitteensa käyttöön yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuten suoramarkkinointitarkoituksiin tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).